• Patronat Honorowy:
  Marszałek Senatu RP
 •  
 • Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
  Senat RP

I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

12 marca 2014 r.
Warszawa, ul. Wiejska 6
Budynek B Senatu RP

O Kongresie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współtworzenie z nami I Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych.

Spotkanie to utwierdziło nas w przekonaniu jak ważny jest wspólny dialog i możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i pomysłów.

Dziękujemy za ciepłe słowa i maile jakie od Państwa otrzymaliśmy.

Mamy nadzieję, że Kongres jest początkiem owocnej i długofalowej współpracy uniwersytetów dziecięcych.

Dostrzegając potrzebę wypracowania wielu rozwiązań oraz podjęcia konkretnych działań na rzecz naszego środowiska, na zakończenie Kongresu, wyszliśmy z propozycją utworzenia stowarzyszenia osób fizycznych - Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych. Organizacja ta będzie działała na rzecz i w imieniu uniwersytetów dziecięcych.

Pozwolimy sobie w ramach podsumowania zacytować wypowiedź Pani Jolanty - jednej z uczestniczek, która kilka dni wcześniej uczestniczyła w konferencji EUCU.NET w Gandawie poświęconej roli uniwersytetów dziecięcych w Europie.

„Na konferencjach EUCU.NET-u wciąż zadawano jedno pytanie -When is Poland going to organize? Wreszcie się udało!”


Kongres w liczbach

W Kongresie uczestniczyło 108 osób (przejdź do galerii zdjęć), które reprezentowały łącznie 65 uniwersytetów dziecięcych z Polski. Do Warszawy reprezentanci uniwersytetów dziecięcych przyjechali aż z 39 miast Polski (zobacz na mapie wykaz uniwersytetów dziecięcych uczestniczących w wydarzeniu).


Retransmisja z Kongresu

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji I Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych opublikowanej przez Senat RP.

- zapis video cz.1
- zapis video cz. 2
- zapis video cz. 3


Materiały do pobrania

Na Państwa prośbę udostępniamy treść wykładu „Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego”.

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce dla wszystkich krajowych organizatorów uniwersytetów dziecięcych. Potrzeba jego powstania wypłynęła ze zdiagnozowanych problemów organizatorów uniwersytetów, a założenia programowe mają umożliwić wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie rozwiązań wspomnianych problemów oraz przyczynić się do rozwoju tej formy kształcenia w Polsce.

Kongres jest skierowany do przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych, tj. instytucji które w ramach swojej działalności prowadzą uniwersytety dziecięce.

W trakcie Kongresu wygłoszone zostaną wykłady na tematy kluczowe dla funkcjonowania uniwersytetów (zobacz PROGRAM). Uczestnicy wraz z ekspertami wezmą udział w zaproponowanych panelach dyskusyjnych oraz będą mieli okazję zapoznać się z działalnością innych uniwersytetów dziecięcych.

Nasza Fundacja od ponad sześciu lat (od 2008 r.) rozwija Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD). Przedsięwzięcie to nabrało charakteru ogólnopolskiego we wrześniu 2009 roku, gdy swą działalność rozpoczęły EUD przy wielu uczelniach w Polsce. Obecnie zajęcia odbywają się w Warszawie (przy SGH), w Katowicach (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach), w Białymstoku (przy Uniwersytecie w Białymstoku), w Poznaniu (przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), w Kielcach (przy WSEPiNM w Kielcach), w Rzeszowie (przy WSIiZ w Rzeszowie) oraz we Wrocławiu (przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu). Wykłady, zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców, prowadzone są przez kadrę naukową uczelni wyższych. W każdym semestrze na zajęcia w ramach EUD zgłasza się do nas ponad 700 dzieci. Tak duże przedsięwzięcie wymaga bardzo dobrej organizacji pracy, dlatego też korzystamy z pomocy wolontariuszy, którymi są studenci kierunków ekonomicznych oraz pedagogiki i psychologii.

Zdobywane z czasem doświadczenie skłoniło nas do pogłębionej analizy i oceny naszych działań. W taki sposób powstał m.in. poradnik dla wykładowców oraz wolontariuszy, a także rozbudowany program ewaluacji i oceny zajęć. Od 2010 r. rokrocznie przeprowadzamy wśród studentów EUD m.in. ankietowe badanie dojrzałości i świadomości ekonomicznej. Zbieramy również na bieżąco opinie wykładowców, studentów i ich rodziców, wolontariuszy oraz pracowników zaangażowanych w organizację zajęć. Na tej podstawie zdiagnozowaliśmy kilka najczęściej występujących obszarów problemowych.

Wraz z rozwojem uniwersytetu oraz wzrostem liczby uczestników zajęć coraz wyraźniej zauważaliśmy potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy oddziałami EUD oraz wspólnej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami i dalszym kierunkiem naszych działań. Poszukując odpowiedzi na powstające pytania, równolegle analizowaliśmy działalność innych uniwersytetów dziecięcych w Polsce, kierunki badań i rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także poszukiwaliśmy dobrych praktyk za granicą.

Wnioski z tych obserwacji utwierdziły nas w przekonaniu o potrzebie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w społeczności organizatorów uniwersytetów dziecięcych oraz podjęcia wspólnych działań na rzecz dalszego rozwoju tej formy kształcenia.

Wynik naszych poszukiwań to idea Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych – pierwszego wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i otwartym charakterze, którego założeniem jest integracja środowiska organizatorów uniwersytetów, wymiana doświadczeń obraz dobrych praktyk.

Początki uniwersytetów dziecięcych w Europie i w Polsce

Pierwszy uniwersytet dziecięcy rozpoczął swoją działalność (zajęcia prowadzone przez wykładowców uniwersyteckich dla dzieci w wieku 7 – 12 lat) w 2002 r. na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech. W przyjaznym dzieciom języku wyjaśniano im m.in. „dlaczego nasze serce bije”, „dlaczego gwiazdy nie spadają z nieba” lub „dlaczego owczarek niemiecki nie jest jamnikiem” oraz inspirowano małych słuchaczy do poszukiwania rozwiązań i badania otaczającej ich rzeczywistości.
Obecnie wykłady wzbogacane są przez różne inne formy pracy, takie jak na przykład laboratoria czy wyjazdowe obozy naukowe.

Pierwsze uniwersytety dziecięce w Polsce powstały w 2007 r. i było ich zaledwie kilka. Jednak już cztery lata później (w 2011 r.) szacowano już, że liczba takich placówek wynosi ponad 100. Początkowo ruch uniwersytetów rozwijał się w dużych miastach. Wraz ze wzrostem inwestycji w edukację nieformalną oraz rozwojem małych miast w 2012 r. liczba uniwersytetów dziecięcych znacząco wzrosła. Niestety po zakończeniu projektów dofinansowywanych ze środków publicznych wiele uniwersytetów nie kontynuowało swojej działalności.

Organizatorzy uniwersytetów reprezentują różne instytucje, począwszy od samorządu lokalnego, poprzez uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe, po osoby i firmy prywatne. Struktura organizacji zajęć pozostaje jednak wspólna w swoich ogólnych założeniach. Uniwersytety dziecięce stanowią formę nieobowiązkowej edukacji pozaformalnej i organizowane są dla dzieci w wieku 7–12 lat (czasem przedział ten jest rozszerzany). Zajęcia odbywają się regularnie przeważnie w okresie od września do grudnia oraz od lutego / marca do czerwca.

W różnorodności siła

Tematy spotkań są niezwykle różnorodne. Niektórzy organizatorzy uniwersytetów dziecięcych oferują zajęcia interdyscyplinarne, inni skupiają się na jednej dziedzinie nauki. Bez względu jednak na temat zajęć przed każdym wykładowcą stawiany jest ten sam cel: „kształtować potrzebę poznawczą u małych studentów”. Cel ten osiągany jest z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod. Polskie uniwersytety mają się czym pochwalić w tym zakresie. Na Kongresie będziemy mówić np. o uatrakcyjnianiu i ciągłym ulepszaniu metod pracy z dziećmi m.in. dzięki wykorzystaniu nauki przez doświadczanie, pracę projektową, wizyty studyjne, udział w konkursach i dodatkowych zajęciach w formie klubów naukowych czy hobblistycznych, w grach edukacyjnych czy dzięki wykorzystaniu e‑lerningu.

Życie uniwersytetów dziecięcych również przybiera coraz bardziej atrakcyjne formy. Niektórzy organizatorzy bardzo dbają o budowanie „społeczności studenckiej” na swoich „małych uczelniach” i organizują różnego rodzaju imprezy integrujące, tj. np. spotkania świąteczne, obozy wyjazdowe, stacjonarne zajęcia wakacyjne.

Również rodzice są dostrzegani, i na niektórych uniwersytetach angażowani w różnorodny sposób w życie placówki. Może to być udział w wykładach dla rodziców lub pomoc w organizacji zajęć czy członkostwo w Straży Rodzicielskiej.

Ta wielość i różnorodność form i metod pracy stanowi niesamowity zasób środowiska uniwersytetów dziecięcych. Głęboko wierzymy, że warto się tymi pomysłami dzielić, wzajemnie się inspirować oraz wspólnie poszukiwać rozwiązań.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych od momentu, gdy rozpoczął działalność prowadzony przez nią Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (czyli od 2008 r.), śledziła rozwój uniwersytetów dziecięcych w Polsce. Wnioski wyciągnięte z tych obserwacji, poparte głęboką wiarą w potrzebę i wartość współpracy, doprowadziły do powstania koncepcji Kongresu, w którym udział wezmą uniwersytety dziecięce z całej Polski, bez względu na swoją wielkość, czas funkcjonowania czy przynależność do organizacji zrzeszających lub sieci.

Ideą Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji nad perspektywą rozwoju uniwersytetów dziecięcych w Polsce.

W programie kongresu zawarliśmy tematykę związaną z codziennym funkcjonowaniem uniwersytetów dziecięcych oraz przykłady dobrych praktyk, a także nowatorskiego podejścia do tematu zajęć i ich celów.

Uczestnicząc w kongresie, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak skutecznie pozyskiwać środki na działalność uniwersytetu,
 • jak ważne jest świadome budowanie marki uniwersytetu oraz co decyduje o sukcesie promocyjnym w kontaktach uniwersytetu z mediami,
 • jakie mogą być wymiary współpracy uniwersytetu z jego otoczeniem,
 • jakie wypracowano rozwiązaniach metodyczne w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć,
 • jak skutecznie monitorować jakość swoich działań, aby proces ten pozwalał dostrzec słabsze strony funkcjonowania uniwersytetu,
 • jak funkcjonują inne uniwersytety, jakie przyjmują rozwiązania i co odpowiada za sukces ich zajęć,
 • jakie są możliwe obszary współpracy.

Program Kongresu współtworzy będzie wielu organizatorów uniwersytetów dziecięcych, a przygotowane narzędzia partycypacyjne umożliwią wypowiedzenie się każdemu z uczestników. Pozwoli to określić kierunki rozwoju uniwersytetów oraz wskazać zagrożenia i bariery hamujące ich rozwój.

Określając wspólnie najlepsze rozwiązania, pragniemy zapoczątkować integrację środowiska oraz umożliwić nawiązywanie współpracy i tworzenie sieci kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizatorami. Służyć ma temu również otwarty charakter wydarzenia oraz udostępnienie wszystkim organizatorom uniwersytetów dziecięcych bazy wiedzy i doświadczeń wypracowanej podczas Kongresu.

Program Kongresu

9:30 - 10:25
Rejestracja Uczestników
10:30 – 10:35
Powitanie Uczestników Kongresu
10:35 – 10:55
„Rola uniwersytetów dziecięcych we współczesnym świecie”, dr Jerzy Jarosz, Uniwersytet Śląski Dzieci
10:55 – 11:35
Poznajmy się – prezentacja Uniwersytetów uczestniczących w spotkaniu

Uniwersytety dziecięce - dydaktyka

11:35 – 12:05
Panel dyskusyjny: „Mały student, czyli jak dopasować treść zajęć do potrzeb rozwojowych dzieci”
 • dr hab. Piotr Wachowiak, Rada Nauczycieli EUD – moderator
 • prof. Anna Karwińska, Uniwersytet Dziecięcy UEK
 • Katarzyna Lotkowska, Instytutu Nowoczesnej Edukacji
 • Jolanta Różowska, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci
 • Krystyna Rymaszewska-Prędkopowicz, Uniwersytet Dziecięcy Stowarzyszenia „Europa i My”
12:05 – 12:20
Przerwa kawowa

Uniwersytety dziecięce - współpraca z otoczeniem

12:20 – 12:40
„Fundraising na rzecz uniwersytetu dziecięcego”, Jerzy Mika, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
12:40 – 13:00
„Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego”,  Izabela Dembicka-Starska, Stowarzyszenie Klon/Jawor, NGO.PL
13:00 – 13:20
„Współpraca uniwersytetów dziecięcych ze szkołami", Anna Grąbczewska, Fundacja Uniwersytet Dzieci
13:20 – 13:50
Panel dyskusyjny: „Współpraca z wolontariuszami, czyli jak pozyskać wolontariusza i współpracować z nim”
 • Urszula Maciąg, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – moderator
 • Anna Janicka, Łódzki Uniwersytet Dziecięcy
 • Aleksandra Kobylecka, Koszaliński Uniwersytet Dziecięcy
 • Ewa Międzobrodzka, Stowarzyszenie Polska Akademia Dzieci
 • Dominik Penar, Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Stanisława Szuksta, Akademia Dziecięca PWSZ w Elblągu
13:50 – 14:30
Przerwa obiadowa (bufet)

Uniwersytety dziecięce - ważne pytania, dobre praktyki

14:30 – 14:50
„Dojrzałość technologiczna dzieci”, Katarzyna Pietraszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
14:50 – 15:10
„Popularyzacja nauki, czyli jak kształtować postawy poznawcze u dzieci”, dr inż. Anna Hajdusianek, Akademia Młodego Odkrywcy
15:10 – 15:30
„Innowacje, czyli nowe podejście do tematyki uniwersytetów dziecięcych”, Magdalena Tokarska, Uniwersytet Obywatelski dla Dzieci
15:30 – 15:50
„Jakość zajęć, czyli proces ewaluacji Uniwersytetu Dziecięcego”, Agnieszka Różańska, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
15:50 – 16:00
Zakończenie obrad
16:00 – 16:15
Przerwa

Uniwersytety dziecięce - przyszłość

16:15 – 17:30
Dyskusja dla zainteresowanych dot. organizacji dalszej współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w rozwój uniwersytetów dziecięcych w Polsce

PROGRAM do druku - KLIKNIJ!

Patronat Honorowy

Bogdan BorusewiczMarszałek Senatu RP

Komitet Honorowy

Joanna Kluzik-RostkowskaMinister Edukacji Narodowej
prof. Tomasz SzapiroRektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Marek MichalakRzecznik Praw Dziecka
prof. Marek RockiPrezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Zgłoś swój udział

Rejestracja na I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych została zakończona.

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496