•  
 • Organizatorzy:
  FPAKE
 •  

IV Kongres Uniwersytetów Dziecięcych

4 kwietnia 2017 r.
Warszawa,
al. Niepodległości 162
Gmach Główny SGH

O Kongresie

Kongres Uniwersytetów Dziecięcych jest jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce skierowanym do organizatorów uniwersytetów dziecięcych realizowanych na terenie całego kraju. Tematyka poruszana w trakcie Kongresu jest odpowiedzią na problemy, z jakimi mierzą się na co dzień organizatorzy uniwersytetów. Sukcesy trzech poprzednich edycji i duże zainteresowanie podejmowanymi zagdnieniami, skłoniają do kontynuacji tej inicjatywy. Na IV Kongres Uniwersytetów Dziecięcych zapraszamy już 4 kwietnia 2017 r.

Założenia programowe IV Kongresu zostały przygotowane z myślą o stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń i wspólnego poszukiwania rozwiązań, które ułatwią uniwersytetom dziecięcym mierzenie się z aktualnymi wyzwaniami. Celem Kongresu jest również wsparcie procesu rozwoju tej formy kształcenia w Polsce.

Kongres jest skierowany do przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych, tj. instytucji, które w ramach swojej działalności prowadzą uniwersytety dziecięce.

W trakcie Kongresu wygłoszone zostaną wykłady na tematy kluczowe dla funkcjonowania uniwersytetów. Uczestnicy wraz z ekspertami wezmą udział w zaproponowanych dyskusjach oraz będą mieli okazję zapoznać się z działalnością innych uniwersytetów dziecięcych. W tym roku zaplanowano cztery sesje tematyczne, poświęcone roli i funkcjonowaniu uniwersytetów dziecięcych z perspektywy społeczności, rodziców i dzieci oraz sposobom uzyskania przez nie wsparcia, nie tylko finansowego.

Nasza Fundacja od ponad dziewięciu lat (od 2008 r.) rozwija Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD). Przedsięwzięcie to zyskało charakter ogólnopolski we wrześniu 2009 roku, gdy swą działalność rozpoczęły EUD przy wielu uczelniach w Polsce. Obecnie zajęcia odbywają się w Warszawie (przy SGH), w Katowicach (przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach), w Poznaniu (przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu), w Szczecinie (przy Uniwersytecie Szczecińskim) oraz we Wrocławiu (przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu). Wykłady, zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców, prowadzone są przez kadrę naukową uczelni wyższych. W każdym semestrze na zajęcia w ramach EUD zgłasza się ponad 700 dzieci. Tak duże przedsięwzięcie wymaga bardzo dobrej organizacji pracy, dlatego też korzystamy z pomocy wolontariuszy, którymi są studenci kierunków ekonomicznych oraz pedagogiki i psychologii.

Zdobywane z czasem doświadczenie skłoniło nas do pogłębionej analizy i oceny naszych działań. W taki sposób powstał m.in. poradnik dla wykładowców oraz wolontariuszy, a także rozbudowany program ewaluacji i oceny zajęć. Od 2010 r. rokrocznie przeprowadzamy wśród studentów EUD m.in. ankietowe badanie dojrzałości i świadomości ekonomicznej. Zbieramy również na bieżąco opinie wykładowców, studentów i ich rodziców, wolontariuszy oraz pracowników zaangażowanych w organizację zajęć. Na tej podstawie zdiagnozowaliśmy kilka najczęściej występujących obszarów problemowych.

Wraz z rozwojem uniwersytetu oraz wzrostem liczby uczestników zajęć coraz wyraźniej zauważaliśmy potrzebę wymiany doświadczeń pomiędzy oddziałami EUD oraz wspólnej dyskusji nad możliwymi rozwiązaniami i dalszym kierunkiem naszych działań. Poszukując odpowiedzi na powstające pytania, równolegle analizowaliśmy działalność innych uniwersytetów dziecięcych w Polsce, kierunki badań i rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także poszukiwaliśmy dobrych praktyk za granicą.

Wnioski z tych obserwacji utwierdziły nas w przekonaniu o potrzebie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w społeczności organizatorów uniwersytetów dziecięcych oraz podjęcia wspólnych działań na rzecz dalszego rozwoju tej formy kształcenia.

Wynikiem naszych poszukiwań stały się zrealizowane pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP trzy edycje Kongresu – pierwszego tego typu wydarzenia o zasięgu ogólnopolskim i otwartym charakterze, których założeniem była integracja środowiska organizatorów uniwersytetów i wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk.

W trakcie realizacji tych wydarzeń uzyskaliśmy ogromne poparcie środowiska organizatorów uniwersytetów dziecięcych, którzy potwierdzili potrzebę wspólnej refleksji nad przyszłością tej formy kształcenia oraz współpracy i wzajemnego wspierania się w upowszechnianiu idei uniwersytetów dla najmłodszych studentów.

Początki uniwersytetów dziecięcych w Europie i w Polsce

Pierwszy uniwersytet dziecięcy rozpoczął swoją działalność w 2002 r. na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy). Zajęcia dla dzieci w wieku 7–12 lat prowadzili wykładowcy uniwersyteccy, którzy w przystępny sposób wyjaśniali m.in. „dlaczego nasze serce bije”, „dlaczego gwiazdy nie spadają z nieba” lub „dlaczego owczarek niemiecki nie jest jamnikiem” oraz inspirowali małych słuchaczy do poszukiwania rozwiązań i badania otaczającej ich rzeczywistości.

Obecnie wykłady wzbogacane są przez różne inne formy pracy, takie jak na przykład laboratoria czy wyjazdowe obozy naukowe.

Pierwsze uniwersytety dziecięce w Polsce powstały w 2007 r. i było ich zaledwie kilka. Jednak już cztery lata później (w 2011 r.) szacowano, że liczba takich placówek przekroczyła 100. Początkowo ruch uniwersytetów rozwijał się w dużych miastach. Wraz ze wzrostem nakładów na edukację nieformalną oraz rozwojem małych miast w 2012 r. liczba uniwersytetów dziecięcych znacząco się zwiększyła. Niestety po zakończeniu projektów dofinansowywanych ze środków publicznych wiele uniwersytetów nie kontynuowało swojej działalności.

Organizatorzy uniwersytetów reprezentują różne instytucje – zarówno samorząd lokalny, jak i uczelnie wyższe czy organizacje pozarządowe. Są to także osoby i firmy prywatne. Struktura organizacji zajęć pozostaje jednak wspólna w swoich ogólnych założeniach. Uniwersytety dziecięce stanowią formę nieobowiązkowej edukacji pozaformalnej i organizowane są dla dzieci w wieku 7–12 lat (czasem przedział ten jest rozszerzany). Zajęcia odbywają się regularnie przeważnie w okresie od września do grudnia oraz od lutego/marca do czerwca.

W różnorodności siła

Tematy spotkań są niezwykle różnorodne. Niektórzy organizatorzy uniwersytetów dziecięcych oferują zajęcia interdyscyplinarne, inni skupiają się na jednej dziedzinie nauki. Bez względu jednak na temat zajęć przed każdym wykładowcą stawiany jest ten sam cel: kształtować potrzebę poznawczą u małych studentów. Cel ten osiągany jest z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod. Polskie uniwersytety mają się czym pochwalić w tym zakresie. Na Kongresie będziemy mówić o nowych trendach w dydaktyce oraz nowym spojrzeniu na proces uczenia się i wykorzystywanych w tym celu narzędziach.

Życie uniwersytetów dziecięcych również przybiera coraz bardziej atrakcyjne formy. Niektórzy organizatorzy bardzo dbają o budowanie „społeczności studenckiej” na swoich małych uczelniach i organizują różnego rodzaju imprezy integrujące, tj. np. spotkania świąteczne, obozy wyjazdowe, stacjonarne zajęcia wakacyjne.

Również rodzice są dostrzegani i na niektórych uniwersytetach angażowani w różnorodny sposób w życie placówki. Może to być np. udział w wykładach dla rodziców lub pomoc w organizacji zajęć.

Ta wielość i różnorodność form i metod pracy stanowi niesamowity zasób środowiska uniwersytetów dziecięcych. Poprzez Kongres Uniwersytetów Dziecięcych propagujemy ideę współpracy, wymiany pomysłów, wzajemnego inspirowania się oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań w gronie obecnych i przyszłych organizatorów uniwersytetów.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych od momentu, gdy rozpoczął działalność prowadzony przez nią Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (czyli od 2008 r.), śledziła rozwój uniwersytetów dziecięcych w Polsce. Wnioski wyciągnięte z tych obserwacji, poparte głęboką wiarą w potrzebę i wartość współpracy, doprowadziły do powstania koncepcji Kongresu, w którym udział biorą uniwersytety dziecięce z całej Polski, bez względu na swoją wielkość, czas funkcjonowania czy przynależność do organizacji zrzeszających lub sieci.

Ideą Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji nad perspektywą rozwoju uniwersytetów dziecięcych w Polsce.

W programie Kongresu zawarliśmy tematykę związaną z codziennym funkcjonowaniem uniwersytetów dziecięcych oraz przykłady dobrych praktyk.

Uczestnicząc w Kongresie, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • w jaki sposób uniwersytet dzięciecy może przyczynić się do kształtowania aktywnych, prospołecznych postaw u dzieci,
 • jaki jest udział rodziców w procesie edukacji pozaszkolnej dzieci i w jaki sposób wspierać ich w roli nauczycieli,
 • w jaki sposób rozbudzać naturalną ciekawość i wewnętrzną motywację do nauki u dzieci,
 • jakimi metodami budować umiejętność krytycznego myślenia u dzieci,
 • jakie mogą być wymiary współpracy uniwersytetu z jego otoczeniem,
 • jak funkcjonują inne uniwersytety, jakie przyjmują rozwiązania i co decyduje o sukcesie ich zajęć.

Program Kongresu współtworzyć będzie wielu ekspertów i organizatorów uniwersytetów dziecięcych, a przygotowane narzędzia partycypacyjne umożliwią wypowiedzenie się każdemu z uczestników. Pozwoli to wyznaczyć kierunki rozwoju uniwersytetów oraz wskazać zagrożenia i bariery hamujące ich rozwój. Określone zostaną również wspólnie najlepsze rozwiązania.

Ponadto stworzymy przestrzeń do nawiązywania współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizatorami, aby umożliwić w ten sposób dalszą integrację środowiska. Wydarzenie ma charakter otwarty, a wypracowana w jego trakcie baza wiedzy i doświadczeń zostanie udostępniona wszystkim organizatorom uniwersytetów dziecięcych.

I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych odbył się 12 marca 2014 r. Organizatorami tego pierwszego w Polsce spotkania organizatorów uniwersytetów dziecięcych był Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

W Kongresie uczestniczyło 108 osób (przejdź do galerii zdjęć), które reprezentowały łącznie 65 uniwersytetów dziecięcych z Polski. Do Warszawy reprezentanci uniwersytetów dziecięcych przyjechali aż z 39 miast (zobacz na mapie wykaz uniwersytetów dziecięcych uczestniczących w wydarzeniu).

W trakcie zeszłorocznego Kongresu poruszyliśmy szereg tematów istotnych dla funkcjonowania uniwersytetów tj.:
- dopasowanie treści zajęć do potrzeb rozwojowych dzieci,
- metody kształtowania postaw poznawczych u dzieci,
- fundraising na rzecz uniwersytetu dziecięcego,
- tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego za pośrednictwie mediów, 
- współpraca uniwersytetów dziecięcych ze szkołami,
- pozyskanie wolontariuszy.

Zobacz program I edycji Kongresu »

Uczestnicy Kongresu dostarczyli nam, w trakcie trwania spotkania, jak i po jego zakończeniu, wielu ciepłych słów poparcia oraz deklaracji dalszej współpracy.

Pozwolimy sobie w ramach podsumowania zacytować wypowiedź Pani Jolanty – jednej z uczestniczek, która kilka dni wcześniej wzięła udział w konferencji EUCU.NET w Gandawie, poświęconej roli uniwersytetów dziecięcych w Europie.

„Na konferencjach EUCU.NET-u wciąż zadawano jedno pytanie –When is Poland going to organize such a conference? Wreszcie się udało!”

Pozwolimy sobie w ramach podsumowania zacytować wypowiedź Pani Jolanty – jednej z uczestniczek, która kilka dni wcześniej wzięła udział w konferencji EUCU.NET w Gandawie, poświęconej roli uniwersytetów dziecięcych w Europie.

„Na konferencjach EUCU.NET-u wciąż zadawano jedno pytanie –When is Poland going to organize such a conference? Wreszcie się udało!”


Kongres w liczbach

W Kongresie uczestniczyło 108 osób (przejdź do galerii zdjęć), które reprezentowały łącznie 65 uniwersytetów dziecięcych z Polski. Do Warszawy reprezentanci uniwersytetów dziecięcych przyjechali aż z 39 miast (zobacz na mapie wykaz uniwersytetów dziecięcych uczestniczących w wydarzeniu).


Retransmisja z Kongresu

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji I Kongresu Uniwersytetów Dziecięcych opublikowanej przez Senat RP.

- zapis video cz.1
- zapis video cz. 2
- zapis video cz. 3


Materiały do pobrania

Na Państwa prośbę udostępniamy treść wykładu „Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku uniwersytetu dziecięcego”.

II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych odbył się 26 marca 2015 r. Organizatorami kolejnego już spotkania uniwersytetów dziecięcych był Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

W Kongresie uczestniczyło 66 osób (przejdź do galerii zdjęć), które reprezentowały łącznie 41 uniwersytetów dziecięcych z Polski. Do Warszawy reprezentanci uniwersytetów dziecięcych przyjechali aż z 32 miast

W trakcie zeszłorocznego Kongresu poruszyliśmy szereg tematów istotnych dla funkcjonowania uniwersytetów tj.:
- trendy dydaktyczne oraz dopasowanie ich do potrzeb rozwojowych dzieci,
- wyzwania organizacyjne uniwersytetów dziecięcych,
- formy pozyskiwania środków na uniwersytety dziecięce,
- fundraising w praktyce,
- potrzeby i działania edukacyjne w środowisku lokalnym,
- uniwersytet dziecięcy jako laboratorium nowoczesnej szkoły.

Zobacz program II edycji Kongresu »

Uczestnicy Kongresu dostarczyli nam, w trakcie trwania spotkania, jak i po jego zakończeniu, wielu ciepłych słów poparcia oraz deklaracji dalszej współpracy.

Kongres w liczbach

W Kongresie uczestniczyło 66 osób (przejdź do galerii zdjęć), które reprezentowały łącznie 32 uniwersytetów dziecięcych z Polski.

III Kongres Uniwersytetów Dziecięcych odbył się 31 marca 2016 r. Organizatorami kolejnego już spotkania uniwersytetów dziecięcych był Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

W trakcie zeszłorocznego Kongresu poruszyliśmy szereg tematów istotnych dla funkcjonowania uniwersytetów tj.:
- jakie kompetencje i wartości są ważne dla rozwoju dzieci we współczesnym świecie,
- w jaki sposób nowe technologie mogą wspierać proces dydaktyczny,
- jakie znaczenie mają coaching i grywalizacja w procesie kształcenia,
- jaka rolę odgrywają media społecznościowe,
- jak funkcjonują inne uniwersytety, jakie przyjmują rozwiązania i co decyduje o sukcesie ich zajęć.

Zobacz program III edycji Kongresu »

Kongres w liczbach

W Kongresie uczestniczyło 39 osób (przejdź do galerii zdjęć).

Uczestnicy Kongresu dostarczyli nam, w trakcie trwania spotkania, jak i po jego zakończeniu, wielu ciepłych słów poparcia oraz deklaracji dalszej współpracy.

Program Kongresu

10:30-11.30
Sesja I „Uniwersytet dziecięcy dla społeczności”
 • Edukacja bliżej nauki, Anna Dziama (Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)
 • Kształtowanie aktywnych postaw wśród studentów uniwersytetów dziecięcych, dr Anetta Pereświet-Sołtan (Polska Akademia Dzieci w Dolnośląskiej Szkole Wyższej)
11:30-12.30
Sesja II „Uniwersytet dziecięcy dla rodziców”
 • Międzypokoleniowy dialog - Działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, prof. Kinga Łapot-Dzierwa (Uniwersytet Dzieci i Rodziców)
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe rodziców w stosunku do swoich dzieci, dr Waldemar Kozłowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
12:30-12.50
przerwa kawowa
12.50-13.50
Sesja III „Uniwersytet dziecięcy dla dzieci”
 • Trzy filary motywacji wewnętrznej – jak je budować, Joanna Steinke-Kalembka (Edukowisko)
 • Uczymy myślenia, czyli narzędzia TOC rozwijają myślenie krytyczne u wszystkich dzieci, Maciej Winiarek (TOC dla Edukacji Polska)
13:50-14.30
obiad
14.30-15.30
Sesja IV „Kto dla uniwersytetu dziecięcego?”
 • Polska Akademia Dzieci organizatorem międzynarodowych konferencji dla dzieci, dr Agata Hofman (Polska Akademia Dzieci)
 • Możliwości współpracy z biznesem na uniwersytecie dziecięcym, Anna Grąbczewska (Fundacja Uniwersytet Dzieci)
15:30-15.40
przerwa kawowa
15.40-16.40
Sesja V Famelab „Działalność uniwersytetów dziecięcych”
 • Nasze Uniwersytety – co robimy, jak pracujemy, co osiągnęliśmy w ciągu minionego roku (3-minutowe prezentacje uczestników Kongresu)
16.40-17.40
Sesja pokonferencyjna: Stowarzyszenie Uniwersytetów Dziecięcych
Omówienie ram współpracy w ruchu stowarzyszeniowym na rzecz uniwersytetów dziecięcych. Spotkanie dla chętnych, którzy chcą zaangażować się w tworzenie zrzeszenia sympatyków uniwersytetów dziecięcych.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na Kongres Uniwersytetów Dziecięcych została zakończona.

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.fundacja.edu.pl

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496